Phần mềm quản lý ngân sách nhà nước
MISA Bumas
Sẵn sàng góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về Tài chính – Ngân sách, phát triển Chính phủ điện tử
Đơn vị trực thuộc
Đầy đủ nghiệp vụ lập dự toán – quản lý ngân sách cho tất cả
các đơn vị HCSN, Xã/Phường/Thị trấn
Đơn vị chủ quản
Đầy đủ nghiệp vụ lập dự toán – quản lý ngân sách cho tất cả
các đơn vị HCSN, Xã/Phường/Thị trấn