Danh sách các gói sản phẩm
Phí khởi tạo và thuê bao phần mềm
năm đầu tiên
Gói dành cho đơn vị trực thuộc
 • Dành cho đơn vị trực thuộc thực hiện:
 • Lập, gửi online bảng dự toán NSNN hàng năm, trung hạn, dài hạn lên chủ quản
 • Nhận kết quả phê duyệt và phân bổ dự toán NSNN
 • Xem tình hình thực hiện dự toán NS
10.000.000đ /Gói/Đơn vị
Gói dành cho đơn vị chủ quản
 • Dành cho đơn vị chủ quản thực hiện:
 • Lập bảng dự toán NSNN hàng năm, trung hạn, dài hạn của đơn vị
 • Nhận, phê duyệt dự toán, thông báo kết quả cho đơn vị trực thuộc
 • Thống kê tình hình nộp dự toán toàn ngành
 • Tổng hợp dự toán NSNN toàn ngành và gửi lên cơ quan tài chính
 • Phân bổ dự toán cho đơn vị trực thuộc
 • Xem tình hình thực hiện dự toán toàn ngành
20.000.000đ /Gói/Đơn vị
Gói dành cho phòng tài chính
 • Dành cho Phòng Tài chính – Kế hoạch thực hiện:
 • Lập bảng dự toán NSNN hàng năm, trung hạn, dài hạn của đơn vị
 • Nhận, phê duyệt dự toán, thông báo kết quả cho đơn vị cấp dưới
 • Thống kê tình hình nộp dự toán toàn địa phương
 • Tổng hợp dự toán NSNN toàn địa phương và gửi lên Sở Tài chính
 • Phân bổ dự toán cho đơn vị cấp dưới
 • Xem tình hình thực hiện dự toán toàn địa phương
40.000.000đ /Gói/Đơn vị
Gói dành cho sở tài chính
 • Dành cho Sở Tài chính thực hiện:
 • Lập bảng dự toán NSNN hàng năm, trung hạn, dài hạn của đơn vị
 • Nhận, phê duyệt dự toán, thông báo kết quả cho đơn vị cấp dưới
 • Thống kê tình hình nộp dự toán toàn tỉnh.
 • Tổng hợp dự toán NSNN toàn tỉnh
 • Phân bổ dự toán cho đơn vị cấp dưới
 • Xem tình hình thực hiện dự toán toàn tỉnh
99.000.000đ /Gói/Đơn vị
Phí thuê bao phần mềm từ năm thứ 2
Phí thuê bao sử dụng phần mềm từ năm thứ 2 bao gồm các nội dung:
 • Nâng cấp, cập nhật phần mềm khi thông tư, chế độ thay đổi, cập nhật công nghệ mới
 • Tư vấn, hỗ trợ đơn vị sử dụng
 • Thuê bao dung lượng, duy trì máy chủ
Gói dịch vụ Đơn giá (vnđ) Đơn vị tính
Gói dành cho đơn vị trực thuộc 2.000.000 Đơn vị/ năm
Gói dành cho đơn vị chủ quản 5.000.000 Đơn vị/ năm
Gói dành cho phòng tài chính 5.000.000 Đơn vị/ năm
Gói dành cho sở tài chính 10.000.000 Đơn vị/ năm
Đơn vị trực thuộc
2.000.000đ
Đơn vị/ năm
Đơn vị chủ quản
5.000.000đ
Đơn vị/ năm
Phòng tài chính
5.000.000đ
Đơn vị/ năm
Sở tài chính
10.000.000đ
Đơn vị/ năm
Dịch vụ đào tạo/ triển khai
Đào tạo trực tuyến tập trung
 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm tối đa 02 ngày cho ≤ 2 người/đơn vị
 • Hình thức đào tạo thông qua các công cụ online như: zoom, webex,…
 • Khi đào tạo xong khách hàng sử dụng ngay được phần mềm
1.000.000đ Đơn vị/ khoá/ nghiệp vụ
Đào tạo trực tuyến từng đơn vị
 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm trong 2 ngày cho 1 đơn vị (tối đa 10 người)
 • Hình thức đào tạo thông qua các công cụ online như: zoom, webex,…
 • Khi đào tạo xong khách hàng sử dụng ngay được phần mềm
4.000.000đ Đơn vị/ khoá/ nghiệp vụ
Đào tạo trực tiếp tập trung
 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm tập trung tại địa phương tối đa 02 ngày (tối đa 2 người/đơn vị)
2.000.000đ Đơn vị/ khoá/ nghiệp vụ
Đào tạo trực tiếp tại đơn vị
 • Đào tạo trực tiếp tại đơn vị trong 2 ngày (tối đa 10 người)
8.000.000đ Đơn vị/ khoá/ nghiệp vụ