Danh sách các gói sản phẩm
Phí khởi tạo và thuê bao phần mềm
năm đầu tiên
Gói dành cho đơn vị trực thuộc
 • Dành cho đơn vị trực thuộc thực hiện:
 • Lập, gửi online bảng dự toán NSNN hàng năm, trung hạn, dài hạn lên chủ quản
 • Nhận kết quả phê duyệt và phân bổ dự toán NSNN
 • Xem tình hình thực hiện dự toán NS
10.000.000đ /Gói/Đơn vị
Gói dành cho đơn vị chủ quản
 • Dành cho đơn vị chủ quản thực hiện:
 • Lập bảng dự toán NSNN hàng năm, trung hạn, dài hạn của đơn vị
 • Nhận, phê duyệt dự toán, thông báo kết quả cho đơn vị trực thuộc
 • Thống kê tình hình nộp dự toán toàn ngành
 • Tổng hợp dự toán NSNN toàn ngành và gửi lên cơ quan tài chính
 • Phân bổ dự toán cho đơn vị trực thuộc
 • Xem tình hình thực hiện dự toán toàn ngành
20.000.000đ /Gói/Đơn vị
Gói dành cho phòng tài chính
 • Dành cho Phòng Tài chính – Kế hoạch thực hiện:
 • Lập bảng dự toán NSNN hàng năm, trung hạn, dài hạn của đơn vị
 • Nhận, phê duyệt dự toán, thông báo kết quả cho đơn vị cấp dưới
 • Thống kê tình hình nộp dự toán toàn địa phương
 • Tổng hợp dự toán NSNN toàn địa phương và gửi lên Sở Tài chính
 • Phân bổ dự toán cho đơn vị cấp dưới
 • Xem tình hình thực hiện dự toán toàn địa phương
40.000.000đ /Gói/Đơn vị
Gói dành cho sở tài chính
 • Dành cho Sở Tài chính thực hiện:
 • Lập bảng dự toán NSNN hàng năm, trung hạn, dài hạn của đơn vị
 • Nhận, phê duyệt dự toán, thông báo kết quả cho đơn vị cấp dưới
 • Thống kê tình hình nộp dự toán toàn tỉnh.
 • Tổng hợp dự toán NSNN toàn tỉnh
 • Phân bổ dự toán cho đơn vị cấp dưới
 • Xem tình hình thực hiện dự toán toàn tỉnh
99.000.000đ /Gói/Đơn vị
Lưu ý:
Trường hợp khách hàng đăng ký, thanh toán gói phí thuê bao sử dụng phần mềm từ năm thứ 2 (gói gia hạn) sau khi hết hạn bảo hành hoặc hết thời gian hiệu lực gói gia hạn, mức phí được tính bằng 110% mức phí cho số năm quá hạn (tính tròn năm kể từ ngày hết hạn) nhưng không quá giá bán mới nghiệp vụ/thuê bao đó. Thời gian hiệu lực của gói gia hạn mới được tính từ thời điểm hết hạn trước đó.
Phí gia hạn thuê bao phần mềm từ năm thứ 2
Phí gia hạn thuê bao sử dụng phần mềm từ năm thứ 2 bao gồm các nội dung:
 • Nâng cấp, cập nhật phần mềm khi thông tư, chế độ thay đổi, cập nhật công nghệ mới
 • Tư vấn, hỗ trợ đơn vị sử dụng
 • Thuê bao dung lượng, duy trì máy chủ
Gói dịch vụ Đơn giá (vnđ) Đơn vị tính
Gói dành cho đơn vị trực thuộc 2.000.000 Đơn vị/ năm
Gói dành cho đơn vị chủ quản 5.000.000 Đơn vị/ năm
Gói dành cho phòng tài chính 5.000.000 Đơn vị/ năm
Gói dành cho sở tài chính 10.000.000 Đơn vị/ năm
Đơn vị trực thuộc
2.000.000đ
Đơn vị/ năm
Đơn vị chủ quản
5.000.000đ
Đơn vị/ năm
Phòng tài chính
5.000.000đ
Đơn vị/ năm
Sở tài chính
10.000.000đ
Đơn vị/ năm
Dịch vụ đào tạo/ triển khai
Phí dịch vụ đào tạo trực tuyến tập trung
 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm tối đa 02 ngày cho ≤ 2 người/đơn vị
 • Hình thức đào tạo thông qua các công cụ online như: zoom, webex,…
 • Khi đào tạo xong khách hàng sử dụng ngay được phần mềm
1.000.000đ Đơn vị/ khoá/ nghiệp vụ
Phí dịch vụ đào tạo trực tuyến từng đơn vị
 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm trong 2 ngày cho 1 đơn vị (tối đa 10 người)
 • Hình thức đào tạo thông qua các công cụ online như: zoom, webex,…
 • Khi đào tạo xong khách hàng sử dụng ngay được phần mềm
4.000.000đ Đơn vị/ khoá/ nghiệp vụ
Phí dịch vụ đào tạo trực tiếp tập trung
 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm tập trung tại địa phương tối đa 02 ngày (tối đa 2 người/đơn vị)
2.000.000đ Đơn vị/ khoá/ nghiệp vụ
Phí dịch vụ đào tạo trực tiếp tại đơn vị
 • Đào tạo trực tiếp tại đơn vị trong 2 ngày (tối đa 10 người)
8.000.000đ Đơn vị/ khoá/ nghiệp vụ